Boetegeweun Boetezitting Lömmerich , oftewaal Pletsjkònsaer op zaoterdig 22-02-2020

Op de zaoterdig veur de vastelaovend, wiej altied super gezellig.

Veur de 18e keer prizzentaert de Auwt Prinsegarde Lömmerich, òs Pletsjkònsaer op zaoterdig 22-02-2020.   Deze middig geit sjus wiej de veurige 17 keer waer eine super gezellige middig waere. Daoveur zörge òs eige Lömmerichse artieste, woo veer heel greutsj op zeen en die altied waer prodeo op ein geweldige menaer veur òs klaorsjtaon. Veer höbbe de luxe in Lömmerich, dat veer eine kweekviever veur artieste höbbe. Van groot tot klein is hiej biej òs te vénje en de meiste van hun zeen ouch al wiet boete Lömmerich bekénd, zowiej Driej en ein, Koep Marie, Leymborgkapel, Suze en Larissa, Sjwaegelebend, Sanne Cremers, Auwt Jeugprinse en prinsesse Lömmerich (AJL), de Vraem Veugel, APL kepel.    De Lömmerichse artieste gaon veur de wissel-pierlala en waere door de zjurie beoordeild.Ouch höbbe veer waer artieste van boete Lömmerich weite te kòntraktaere, zowiej Duo XL, Neppie Kraft, LVK-finalis de Geliënde oet Hulsberg en LVK-finalis duo Jessen en Jessen oet Zitterd, kepel Niks Doa oet Zitterd. Òm 15.11 oer zal ’t kòmmetee “Maske Doal” aantrae en wurt ’t maske opgehange. Dat is ’t offisjele mòment dat de vastelaovend in Lömmerich is begònne. Dit maske (ein sjtreupòp) blif hange tot vastelaovesdaensdig 24.00 oer, òm dan verbrend te waere es aafsjloeting van de vastelaovend.Ein paar verrassinge sjtaon ouch geplend. Sjus wiej anger jaore, wurt de middig aanein gekalt door Thijs Arts.            

 De hooghede prins Harrie 2e, jeugprins Vinz 1e en jeugprinses Myrthe 1e zeen natuurlik ouch aanwezig.                                                                                      

 D’r is geine entree, dus jederein is welkom.                                                                                                                                                                                                                                                                      

’t Pletsjkònsaer begint òm 13. 11 oer op de Pletsj.

Belaef oetneudigend:

De Auwt Prinse garde van Lömmerich.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*